TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

Martoy Yönetmeliği

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(2001/116/AT ile Değişik 98/14/AT)


MADDE  1- 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları
Tip Onay Yönetmeliğinin (98/14/AT)  6 ncı maddesinin (a) bendinin 4 numaralı alt bendinin ikinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek XI  veya 10 uncu maddenin (B) bendinin (c) alt bendine ilişkin bir araç onayı veya gene Ek XI veya
10 uncu maddenin (B) bendinin (c) alt bendine ilişkin bir sistem, aksam veya ayrı teknik ünite onayı verilmesi ve
onayın ilgili yönetmeliğin bazı hükümlerindeki kısıtlamalara ve muafiyetlere tabi olması durumunda, onay belgesi
üzerinde geçerliliği ile ilgili kısıtlamalar ve tanınan muafiyetler belirtilir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin B/(c) bendinin (4) numaralı alt bendinin üçüncü 
paragrafının son cümlesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu dönüştürme,  kısıtlamalara ve muafiyetlere yapılan herhangi bir  notun (referansın) silinmesini
içerir”.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekleri bu Yönetmeliğin ekleri ile değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Daha önce alınmış tip onayları geçerliliğini korur ve ilk alındığı yönetmelikte belirtiilen
usullere göre kapsam genişletmeleri yapılabilir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelikle AT Tip Onayı ancak M1 kategorisi araçlar için verilebilir, diğer 
kategorileri için Ulusal Tip Onayı verilir.
GEÇİCİ  MADDE 1- Araçlar ile birlikte verilen uygunluk belgelerinin bu Yönetmelikten önceki biçimde
düzenlenmesine, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl süre ile izin verilir.     
Yürürlük
MADDE  6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE  7 - Bu Yönetmelik hükümlerini  Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

ARAÇ AT TiP ONAYI  İÇİN TAM TANITIM LİSTESİ
Bu Yönetmelikteki ve ayrı yönetmeliklerdeki bütün tanıtım belgeleri, sadece bu toplam listeden
alınanlardan oluşmalı ve bu toplam listenin madde numaralandırmasına  uymalıdır.
Aşağıdaki bilgiler, uygulanabilirliği varsa, üç kopya halinde verilmeli ve bir içindekiler listesini içermelidir.
Çizimler  A4 boyutunda veya A4 formatında bir dosyada, uygun ölçekte ve yeterli detay içerecek şekilde
verilmelidir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar yeterli detay göstermelidir.
Sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerde elektronik kontroller varsa, bunların performansı ile ilgili bilgiler de
verilir.
(Açıklayıcı notlar için bu Ek‟in son sayfasına başvurunuz)
0. GENEL
0.1. Markası (İmalatçının ticarî adı): .................................................................................................
0.2. Tipi: ...........................................................................................................................................
0.2.0.1. Şasi: ......................................................................................................................................
0.2.0.2. Üst yapı/tam araç: .....................................................
0.2.1. (Varsa) Ticarî adı (adları) ........................................................................................................
0.3. Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli (
b
): .............................................................................
0.3.0.1. Şasi : ..................................................................................................................................
0.3.0.2. Üst yapı/tam araç: ...............................................................................................................
0.3.1. Bu işaretin yeri: .......................................................................................................................
0.3.1.1. Şasi: .....................................................................................................................................
0.3.1.2. Üst yapı/tam araç: ................................................................................................................
0.4. Aracın kategorisi (
c
): ...................................................................................................................
0.4.1. Aracın taşıması amaçlanan tehlikeli maddelere göre sınıfı (sınıfları):…………………..………
0.5. İmalatçının adı ve adresi: ............................................................................................................
0.6. Zorunlu etiketlerin yeri ve bağlanma yöntemi ve araç tanıtım numarasının yeri
0.6.1. Şaside: .......................................................................................................................................
0.6.2. Üst yapıda: ..................................................................................................................................
0.7. Aksamlarda ve  ayrı teknik ünitelerde, AT onay işaretinin  yeri ve  tespit yöntemi: ..........................
0.8. Montaj fabrikasının (fabrikalarının) adresi (adresleri).......................................................................
1. ARACIN GENEL YAPI  ÖZELLĠKLERĠ
1.1. Numune aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri: ..............................................................................
1.2. Tüm aracın ölçekli çizimi: ..............................................................................................................
1.3. Dingillerin ve tekerleklerin sayısı: ...................................................................................................
1.3.1. Çift tekerlekli dingillerin sayısı ve konumu: ....................................................................................
1.3.2. Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu: .................................................................................
1.3.3. Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbirleriyle bağlantıları) ...........................................................
1.4. Şasi (varsa) (genel görünüşünün çizimi) ..........................................................................................
1.5. Şasi yan raylarında  kullanılan malzeme (
d
): ....................................................................................
1.6. Motorun konumu ve yerleştirilişi:
1.7. Sürücü kabini (burunlu, yarı burunlu, burunsuz) (
z
):
1.8. Direksiyon konumu: sol/sağ

1.8.1. Araç sağ /sol
(1)
trafikte sürülecek şekilde donatılmıştır.
1.9.  Motorlu aracın römork çekip çekmeyeceğini ve römorkun tam, yarı veya merkezi dingilli römork
tiplerinden hangisi olduğunu belirtiniz. Sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarımlanmış olup
olmadığını belirtiniz.: …………………………………………............................................................................
2. KÜTLELER VE BOYUTLAR (
e
) (kg ve mm cinsinden)
(Gerektiğinde çizime başvurun)
2.1. Dingil uzaklığı (uzaklıkları) (tam yüklü) (
f
): : .....………………………………………………………………..
2.1.1. Yarı römorklarda
2.1.1.1. Beşinci teker king pin ekseni ile yarı-römorkun en arka ucu arasındaki uzaklık:............................
2.1.1.2. Beşinci teker king pin ekseni ile yarı römorkun öndeki en uzak noktası arasındaki uzaklık:.…..…
2.1.1.3.  Yarı römork özel dingil mesafesi (Beşinci teker bağlantı pimi ile arka dingil grubu arasındaki
uzaklık, 97/27/AT sayılı Yönetmeliğin Ek I, madde 7.6.1.2‟de tanımlanmıştır):....................
2.2. Yarı römork çeken araçlarda
2.2.1.  Beşinci teker king pin ekseni ile arka dingil ekseni arasındaki mesafe (azami ve asgari;
tamamlanmamış araçlar için müsaade edilen değerleri belirtiniz) (
g
): ……………………………………
2.2.2. Beşinci tekerin azami yüksekliği (standardlaştırılmış) (
h
) ...................................
2.3. Dingil izi (izleri) ve genişliği (genişlikleri)
2.3.1. Dümenlenebilen her bir dingilin iz genişliği (
i
):……………………………………..
2.3.2. Diğer tüm dingillerin iz genişlikleri (
i
): ……………………………………………..
2.3.3. En geniş arka dingilin genişliği:……………………………………..
2.3.4. En  ön  dingilin genişliği (lastiğin yere yakın tarafındaki şişkinliği hariç, lastiklerin en dış noktasından
ölçülen): ……..
2.4. Araç boyutlarının aralığı (tüm)
2.4.1. Çıplak şaside;
2.4.1.1. Uzunluk (
j
): …………………………………………………………………………………………….
2.4.1.1.1. Azami müsaade edilebilir uzunluk:………………………………………………………………..
2.4.1.1.2. Asgari müsaade edilebilir uzunluk:………………………………………………………………
2.4.1.2. Genişlik (
k
): ……………………………..
2.4.1.2.1. Azami müsaade edilebilir genişlik: ....………………………………………..
2.4.1.2.2. Asgari müsaade edilebilir genişlik: ....……………………………………….. 
2.4.1.3. Yükseklik (yüksüz) (
l
) (yüksekliği ayarlanan süspansiyonlarda, normal seyir yüksekliğini belirtiniz):
2.4.1.4. Ön uzunluk (
m
): ....………………………………………..
2.4.1.4.1. Yaklaşma açısı (
na
): ....……………………………………….. derece.
2.4.1.5. Arka uzunluk (
n
): ....………………………………………..
2.4.1.5.1. Uzaklaşma açısı (
nb
): ....……………………………………….. derece.
2.4.1.5.2. Çekme bağlantısının müsaade edilebilir asgari  ve azami uzaklığı (
nd
): ………………..
2.4.1.6. Alt açıklık (Ek.II, Kısım A‟nın  madde 4.5.‟inde tanımlandığı gibi):
2.4.1.6.1. Dingiller arasında: ....………………………………………..
2.4.1.6.2. Ön dingil(ler) altında....………………………………………..
2.4.1.6.3. Arka dingil(ler) altında: ....………………………………………..
2.4.1.7. Rampa açısı (
nc
): ....……………………………………….. derece.
2.4.1.8. Üst yapılı ve/veya iç donanımlı ve/veya teçhizatlı ve/veya istiab haddi ile yüklü durumda ağırlık
merkezinin müsaade edilebilir en uç konumları: ………………………………4
2.4.2. Üst yapılı şaside
2.4.2.1. Uzunluk (
j
):...........................................................................................................................................
2.4.2.1.1. Yük alanının uzunluğu: ....………………………………………………………………………………….
2.4.2.2. Genişlik (
k
):..........……………………………………………………………………………………………...
2.4.2.2.1.  Kasa yan duvar kalınlıkları (sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarlanmış
araçlarda):……………………………………………………………………………………………………………….
2.4.2.3.  Yükseklik (yüksüz) (
l
) (yüksekliği ayarlanan süspansiyonlarda, normal seyir yüksekliğini
belirtiniz):...........................................................................................................................................................
2.4.2.4. Ön  uzunluk (
m
): ..……………………………………………………………………………………………...
2.4.2.4.1. Yaklaşma açısı (
na
): ………………………. derece
2.4.2.5. Arka  uzunluk (
n
): .…………………………………………………………..
2.4.2.5.1. Uzaklaşma açısı (
nb
): ………………………derece
2.4.2.5.2. Çekme bağlantısının müsaade edilebilir asgari ve azami uzaklığı (
nd
): ………………
2.4.2.6. Alt açıklık (Ek.II Kısım A‟nın  madde 4.5.‟inde tanımlandığı gibi)
2.4.2.6.1.Dingiller arasında: ……………………………………………………………………………
2.4.2.6.2.Ön dingil(ler) altında: …………………………………………………………………….…..
2.4.2.6.3.Arka dingil(ler) altında: …………………………………………………………..……………
2.4.2.7. Rampa açısı (
nc
):.....…………………….. derece
2.4.2.8. Düzgün olmayan yük dağılımı durumunda yükün ağırlık merkezinin müsaade edilen en uç
konumları : …………………………………………………........
2.4.2.9. Boylamasına, enlemesine ve düşey yönlerde, teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü aracın
(M2 ve M3) ağırlık merkezinin konumu :.................................
2.4.3. Şasisiz olarak onaylanmış üst yapıda (M2 ve M3 araçlar)
2.4.3.1. Uzunluk (
j
):..................................................................
2.4.3.2. Genişlik (
k
):..................................................................
2.4.3.3. Kullanılması amaçlanan şasi tipi (tipleri) üzerinde anma yüksekliği (yürür vaziyette) (
l
) (yüksekliği
ayarlanan süspansiyonlarda, normal seyir yüksekliğini belirtiniz):..............................................................
2.5.  Çıplak şasi kütlesi (kabinsiz, soğutma sıvısız, yağsız, yakıtsız, yedek tekerleksiz (stepnesiz),
avadanlıksız ve  sürücüsüz):……………………………………………………………………………………….
2.5.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı: .......... ………………………………………………..…………
2.6. Üst yapılı aracın  ve M1 kategorisi dışındaki, çekici araçlar için eğer imalatçı tarafından takılmışsa,
çeki tertibatlı aracın yürürvaziyette kütlesi veya imalatçı üst yapı ve/veya çeki tertibatı  monte etmiyorsa,
üst yapısız ve/veya çeki tertibatsız şasinin veya kabinli şasinin kütlesi (soğutma sıvıları, avadanlıklar,
yedek tekerlek (varsa) ve sürücü ve otobüslerde eğer araçta kabin görevli koltuğu mevcutsa kabin
görevlisi dahil) (
o
) (her varyant için azami ve asgari değerler): ……………………………………………..…
2.6.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi dingilli bir römorkta kavrama
(bağlantı)  noktasındaki yük (her varyant  için azami ve asgari değerler): . ……………………………………
2.7. Tamamlanmamış araçlarda, tamamlanmış araç için imalatçı tarafından bildirilen asgari kütlesi:…….…
2.7.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi dingilli römorklarda kavrama
noktasındaki yük: ..... …………………………………………………………………………………………………
2.8.  İmalatçı tarafından belirtilen teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle (*): ……………….…..…
2.8.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi dingilli römorklarda, kavrama
noktasındaki yük (*) : ...………………………
2.9.  Dingillerin her birinde, teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: .. …………………………………….
2.10. Her bir dingil grubunda teknik açıdan müsaade edilen azami kütle:  …………………………..………...

2.11.Aşağıdaki hallerde motorlu aracın çekebileceği römorkun teknik açıdan müsaade edilen azami kütlesi:
2.11.1. Tam römork :......... …………………………………………………………………………………….……
2.11.2. Yarı römork : .. ……………………………………………………………………………………….…..…
2.11.3. Merkezi dingilli römork: …………………………………………………………………….………….…..
2.11.3.1.Bağlantı çıkıntısının (
p
)  dingil uzaklığına azami oranı: ………………………………………….…...
2.11.3.2. Azami V değeri : ............ ………………………………………… kN
2.11.4. Katarın teknik açıdan müsaade edilen azami kütlesi (*): ..................................................................
2.11.5. Araç yük çekmeye uygundur/uygun değildir (
1
) (77/389/AT Yönetmeliği Ek II, madde 1.2)
2.11.6. Frensiz römorkun azami kütlesi: .........................................................................................................
2.12. Aracın bağlantı noktasındateknik açıdan müsaade edilen azami statik düşey yükü/ kütlesi
2.12.1. Çeken araçta: ………………………………………………………………………………..………………..
2.12.2.Yarı römorkta veya merkezi dingilli römorkta:…………………………………………………..…………...
2.12.3. Çeki tertibatının müsaade edilen azami kütlesi (eğer imalatçı tarafından monte edilmemişse): ……...
2.13. Dönüşte taranan yol : ... …………………………………………
2.14. Motor gücü / azami kütle oranı : …………………………….kW/kg.
2.14.1. Motor gücü/ teknik açıdan izin verilen azami yüklü katar kütlesi oranı (97/27AT Yönetmeliği Ek I, 
madde 7.10‟da tanımlandığı gibi): …………………………………kW / kg
2.15. Yokuşta kalkış yeteneği (sadece araç)(
+++
) : ...........%
2.16. Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik müsaade edilen azami kütleler (İsteğe bağlı: Bu değerler
verildiği hallerde 97/27/AT yönetmeliğinin Ek IV‟ünde belirtilen şartlara göre kanıtlanmalıdır):........……….…
2.16.1. Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik müsaade edilen azami yüklü kütle (her bir konfigürasyon için
birden fazla değer verilebilir (
#
)) :…………..
2.16.2.  Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik her bir dingilde izin verilen azami kütle ve yarı römork veya
merkezi dingilli römorklarda imalatçı tarafından belirtilen kavrama noktasına gelecek yük eğer kavrama
noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütleden daha az ise (her bir konfigürasyon için birden fazla
değer verilebilir (
#
)): ……………..………………………………………………………………………….…………
2.16.3.  Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik her bir dingil grubunda izin verilen azami kütle (her bir
konfigürasyon için birden fazla değer verilebilir:: ……………………………………………………………….....
2.16.4. Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami çekilebilir kütle (her bir konfigürasyon için
birden fazla değer verilebilir (
#
)): ……………………………………………………………………………….…….
2.16.5. Kayıt tescil / trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami yüklü katar kütlesi (her bir konfigürasyon
için birden fazla değer verilebilir (
#
)): …………………………………………………………………………………
3. MOTOR  (
q
) (Benzin, dizel vb. veya başka bir yakıt birleşimi ile de çalışabilen bir araçta, maddeler tekrar
edilmelidir (
+
))
3.1. İmalatçısı: ........ ……………………………………………………………………………….
3.1.1. Motor üzerine işaretlenmiş şekliyle imalatçının motor kodu : .......................................
3.2. İçten yanmalı motor
3.2.1. Motora ait özel bilgiler
3.2.1.1. Çalışma prensibi: Pozitif ateşleme/sıkıştırmalı ateşleme, dört zamanlı/iki zamanlı (
ı
)
3.2.1.2. Silindirlerin sayısı ve düzeni: .......... …………………………………………
3.2.1.2.1. Çapı (
r
): ............................................................................................................................... (mm)
3.2.1.2.2. Stroku (
r
): .............................................................................................................................(mm)
3.2.1.2.3. Ateşleme sırası:.....................................................................

3.2.1.3. Motor hacmi (
s
): ........................................................................................................................cm³
3.2.1.4. Volumetrik sıkıştırma oranı
(2)
:.....................................................................................................
3.2.1.5. Yanma odasının, piston tacının ve pozitif ateşlemeli motorlarda piston segmanlarının çizimleri:
..........
3.2.1.6. Normal rölanti devri
(2)
: ..........................................................................................................d/d
3.2.1.6.1. Yüksek rölanti devri
(2)
:........................................................................................................d/d
3.2.1.7.Rölantide egzoz gazları içerisinde hacimsel olarak karbon monoksit miktarı
(2)
: %...........  (İmalatçı
beyanı) (sadece pozitif ateşlemeli motorlarda)
3.2.1.8. Azami net güç (
t
):...................  d/d'da............ .......................kW (imalatçının beyan ettiği değer)
3.2.1.9. İmalatçı tarafından bildirilen, müsaade edilen azami motor devri: ......... ..................d/d
3.2.1.10. Azami net moment (
t
): ............................. d/d'da................ Nm (imalatçının beyan ettiği değer)
3.2.2. Yakıt: Dizel /benzin/LPG/NG (doğalgaz)/etanol
(1)
.......................................................................
3.2.2.1. RON, (Araştırma Oktan Sayısı) kurşunlu: ...............................................................................
3.2.2.2. RON, kurşunsuz: .....................................................................................................................
3.2.2.3. Yakıt deposu  girişi : Doldurma boğazı ağzı daraltılmış / etiketi
(1)
3.2.3. Yakıt deposu (depoları)
3.2.3.1. Ana yakıt deposu (depoları)
3.2.3.1.1. Sayısı, kapasitesi ve malzemesi: ..............................................................
3.2.3.1.2. Deponun veya depoların tüm bağlantıları, havalandırma ve tahliye düzeni, kilitleri, supapları ve
bağlantı elemanlarıyla birlikte çizimi ve teknik tanımı: .............................................
3.2.3.1.3. Deponun (depoların) araç içerisindeki konumlarının açık gösterimli çizimleri: .....................
3.2.3.2. Yedek yakıt deposu (depoları):....................................................................................................
3.2.3.2.1. Sayısı, kapasitesi, malzemesi: ...............................................................................................
3.2.3.2.2. Deponun veya depoların tüm bağlantıları, havalandırma ve tahliye düzenleriyle, kilitleri, supapları
ve bağlantı elemanlarıyla birlikte çizimi ve teknik tanımı: ..................................................................................
3.2.3.2.3. Deponun (depoların) araç içerisindeki konumlarının açık gösterimli çizimleri: ...................................
3.2.4.Yakıt beslemesi
3.2.4.1. Karbüratör(Karbüratörlerler)le: evet/hayır
(1)
3.2.4.1.1. Markası (markaları):..............................................
3.2.4.1.2. Tipi (tipleri): .........................................................
3.2.4.1.3. Karbüratör sayısı:...................................................
3.2.4.1.4. Ayarları
(2)
3.2.4.1.5. Soğukta çalıştırma sistemi: elle/otomatik
(1)
3.2.4.1.5.1. Çalışma prensibi (prensipleri): ....... …………………………………………
3.2.4.1.5.2. Çalışma sınırları / ayarları
(1) (2)
: ... …………………………………………
3.2.4.2. Yakıt püskürtme ile (sadece sıkıştırmalı ateşleme): evet/hayır
(1)
3.2.4.1.4.1. Memeler: ..........………………………..
3.2.4.1.4.2. Venturiler: .......………………………..
3.2.4.1.4.3.  Şamandıra seviyesi: .........…………….
3.2.4.1.4.4.  Şamandıra kütlesi: …………………..............  
 
3.2.4.1.4.5. Şamandıra iğnesi: .........………………
Veya, grafik olarak,
hava akımına karşı
yakıt sevki eğrisi ve bu
eğriyi sağlayacak
ayarlar7
3.2.4.2.1. Sistem tanımı: ... …………………………………………………..…
3.2.4.2.2. Çalışma prensibi: doğrudan püskürtmeli / ön yanma odalı / türbülans odalı
(1)
3.2.4.2.3. Enjeksiyon pompası
3.2.4.2.3.1. Markası (Markaları): ....... …………………………………………
3.2.4.2.3.2. Tipi (Tipleri): ………………………………………………..…… ....
3.2.4.2.3.3. Azami yakıt sevki
(1) (2)
: .................... d/d pompa devrinde ........................mm³/strok veya çevrim
veya bunların yerine  karakteristik diyagramı...................
3.2.4.2.3.4. Püskürtme zamanlaması
(2)
: ...........................
3.2.4.2.3.5. Püskürtme avans eğrisi
(2)
: ...........................
3.2.4.2.3.6. Kalibrasyon işlemi: deney tezgahı / motor
(1)
3.2.4.2.4. Devir regülatörü
3.2.4.2.4.1. Tipi: .......................................................................
3.2.4.2.4.2. Yakıt kesme noktası
3.2.4.2.4.2.1. Yük altında yakıt kesme noktası: ......................... d/d
3.2.4.2.4.2.2. Yüksüz yakıt kesme noktası: ............................... d/d
3.2.4.2.5. Enjeksiyon boruları
3.2.4.2.5.1. Uzunluğu: .............. ……………………………………mm
3.2.4.2.5.2. İç çapı: ...................................................................... mm
3.2.4.2.6. Enjektör (Enjektörler)
3.2.4.2.6.1. Markası (Markaları):....... …………………………………………
3.2.4.2.6.2. Tipi (Tipleri): ………………………………………… ..................
3.2.4.2.6.3. Açma basıncı
(2)
: ............ kPa veya karakteristik diyagramı
(2)
:............................................ ..
3.2.4.2.7. Soğukta çalıştırma sistemi
3.2.4.2.7.1. Markası (Markaları): ………………………………………… .......
3.2.4.2.7.2. Tipi (Tipleri): …………………………………………....................
3.2.4.2.7.3. Tanımı: ............ …………………………………………………….
3.2.4.2.8. Yardımcı çalıştırma tertibatı
3.2.4.2.8.1. Markası (Markaları): ....... …………………………………………
3.2.4.2.8.2. Tipi (Tipleri): ………………………………………….....................
3.2.4.2.8.3. Sistem tanımı: ……………………………………………………...
3.2.4.2.9. Elektronik kontrol ünitesi
3.2.4.2.9.1. Markası (Markaları): .............................................................................................................
3.2.4.2.9.2. Sistemin tanımı:......................................................................................................................
3.2.4.3. Yakıt püskürtme ile (sadece pozitif ateşleme): evet/hayır
(1)
3.2.4.3.1. Çalışma prensibi:emme manifoldu (tek noktadan/çok noktadan
(1)
)/doğrudan püskürtmeli/diğer
(belirtilecek)
(1)
:
3.2.4.3.2. Markası (Markaları): ...... …………………………………………

 

 

 

 


YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2007/46/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmeküzere ve kapsamı dahilindeki bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistem, aksam ayrı teknik ünitelerin tescilini, satışını ve hizmete girmesini kolaylaştırmak amacıyla, bunların onaylanmasına ilişkin idari düzenlemeler ve genel teknik şartlardan oluşan genel çerçeveyi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tip onayı verilen araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve ekipmanların satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik;

             a) Karayolunda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve bir veya birkaç aşamada imal edilmiş araçlar ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayını,

             b) (a) bendinde belirtilen araçların münferit onayını,

             c) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve donanımları

             kapsar.

             (3) Bu Yönetmelik, aşağıdaki araçların tip onayını veya münferit onayını kapsamaz.

             a) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (aa) bendinde  tanımlanan, tarım veya ormancılıkta kullanılan traktörler ve özel olarak bu traktörler tarafından çekilmek üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş römorklar,

             b) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen dört tekerlekli motosikletler,

             c) Paletli araçlar.

             (4) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyulması şartı ile aşağıda belirtilen araçlar için bu Yönetmelikte tanımlanan tip onayı veya münferit onay isteğe bağlıdır.

             a) Şantiyelerde, taş ocaklarında, limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak üzere  tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,

             b) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,

             c) İş makineleri.

             (5) Aşağıda belirtilen araçlara ilişkin münferit onay alma işlemi isteğe bağlıdır.

             a) Münhasıran karayollarında yarışmak üzere tasarlanmış araçlar,

             b) İmalatçının sorumluluğu altında özel bir deney programını yerine getirmek amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş olması koşuluyla karayolunda kullanılan araç prototipleri.

             (6) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde, araçların yapıları ve işleyişiyle ilgili özel teknik şartlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te ayrıntılı listesi verilen düzenleyici mevzuat kapsamında yer alır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 5/9/2007 tarihli ve 2007/46/AT sayılı motorlu taşıtlar ile römorklar ve bu tür taşıtlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere ilişkin direktifine paralel olarak

             hazırlanmıştır. 

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Aksam: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzenleyici mevzuatın şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği durumlarda araçtan bağımsız olarak tip onayı verilebilen bir tertibatı, 

             b) Alternatif şartlar: Mümkün olan azami ölçülerde, duruma göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV veya Ek XI’de belirtilen yol güvenliği ve çevre koruma düzeyine eşdeğer bir yol güvenliği ve çevre koruma düzeyi sağlamayı amaçlayan idari hüküm ve teknik şartları,

             c) Araç: Bir motorlu araç veya römorku,

             ç) Araç tipi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II’nin Bölüm B’sinde belirtilen temel hususlar bakımından herhangi bir farklılık göstermeyen belirli bir kategoriye giren ve çeşitli varyant ve versiyonlar içerebilen aracı,

             d) AT: Avrupa Topluluğunu,

             e) AT tip onayı: Onay Kuruluşunun veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarının, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV veya Ek XI’inde liste halinde verilen düzenleyici mevzuatın ilgili idari hüküm ve teknik şartlarını sağladığını gösteren onaylama işlemini,

             f) AT tip onayı belgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VI’da ya da ayrı bir yönetmelik veya düzenlemenin karşılık gelen ekinde belirtilen belge ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’ün Bölüm I veya Bölüm II’sinde liste halinde verilen BM/AEK Regülasyonlarından herhangi birinin ilgili ekinde belirtilen ve tip onayı belgesine eşdeğer olduğu kabul edilen bildirim formunu,

             g) Ayrı teknik ünite: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzenleyici mevzuatın hüküm ve şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği durumlarda, sadece belirli bir veya birkaç araç tipiyle bağlantılı olarak, araçtan bağımsız bir şekilde tip onayı verilebilen bir tertibatı,

             ğ) Ayrı yönetmelik veya düzenleme: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’ün Bölüm I’inde liste halinde verilen bir yönetmelik veya düzenleme ile bunların uygulanmasına ilişkin mevzuatı,

             h) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             ı) Bilgi dokümanı (Tanıtım belgesi): Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I veya Ek III’te ya da ayrı bir yönetmelik veya düzenlemenin ilgili ekinde belirtilen, bir başvuru sahibi tarafından temin edilmesi gereken zorunlu bilgileri sıralayan ve elektronik ortamda da sunulabilen belgeyi,

             i) Bilgi dosyası (Tanıtım dosyası): Başvuru sahibi tarafından temin edilen her türlü bilgi dokümanı, dosya, veri, çizim, fotoğraf ve benzeri dökümanlar dahil olmak üzere elektronik ortamda da sunulabilen dosyanın bütününü,

             j) Bilgi paketi (Tanıtım paketi): Teknik servis veya Onay Kuruluşu tarafından kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde bilgi dosyasına ilave edilen deney raporları ve diğer bütün belgelerle birlikte oluşturulan ve elektronik ortamda da sunulabilen bilgi dosyasını,

             k) Bilgi paketi fihristi: Uygun bir numaralandırma yöntemiyle veya bütün sayfaların açıkça belirtilmesine imkan verecek başka bir işaretleme yöntemiyle, bilgi paketinin içinde bulunan kalemleri liste halinde gösteren ve AT tip onayı sürecinde birbirini izleyen çeşitli evrelerin, özellikle revizyon ve güncelleme tarihlerinin takibine imkan verecek bir formatta hazırlanması gereken belgeyi,

             l) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

             m) Çok aşamalı tip onayı: Aracın tamamlanma durumuna bağlı olarak, tamamlanmamış veya tamamlanmış bir araç tipinin bu Yönetmeliğin ilgili idari hüküm ve teknik şartlarını sağladığını gösteren onaylama usulünü,

             n) Düzenleyici mevzuat: Ayrı bir yönetmelik veya düzenleme ya da gözden geçirilen 1958 Anlaşması ekindeki BM/AEK Regülasyonunu,

             o) Hibrit elektrikli araç: Mekanik tahrik için gerekli enerjiyi araç üzerinde depolanmış tüketilebilen bir yakıt veya akü, kondansatör, volan/jeneratör gibi elektrik enerjisi veya güç depolama cihazından alan aracı,

             ö) Hibrit motorlu araç: Aracın tahrikinde kullanılmak üzere üzerinde en az iki farklı enerji dönüştürücüsü ve iki farklı enerji depolama sistemi bulunan bir aracı,

             p) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri,

             r) İmalatçı temsilcisi: İmalatçı tarafından bu Yönetmelik kapsamına giren konularda Onay Kuruluşu nezdinde imalatçıyı temsil etmek ve imalatçı adına hareket etmek üzere usulüne uygun bir şekilde görevlendirilmiş olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

             s) İş makinesi: Motorlu bir araç şasisi üzerine monte edilen makinalar hariç özel olarak iş yapmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş, yapım özelliklerinden dolayı yolcu veya eşya taşımaya uygun olmayan, kendinden tahrikli her türlü aracı,

             ş) Kademeli tip onayı: Araçla ilgili sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin çeşitli AT tip onayı belgelerinin kademeli bir şekilde elde edildiği ve sonunda aracın tamamına tip onayı verilmesiyle sonuçlanan bir araç onay işlemini,

             t) Karma tip onayı: Tüm araç onayının nihai aşamasında, bir veya daha fazla sistem için ayrı ayrı AT tip onayı belgesi verilmesi gerekmeksizin, bu sistemler için de onayların elde edildiği kademeli tip onayı işlemini,

             u) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

             ü) Motorlu araç: Kendi güç tahriki ile hareket eden, en az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/h’den fazla olan, tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış bir aracı,

             v) Münferit onay: Onay Kuruluşunun, belli bir aracın, benzersiz olsun veya olmasın, ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,

             y) Münferit onay belgesi: Onay Kuruluşunun belli bir araca onay verildiğini resmen tasdik ettiği belgeyi,

             z) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             aa) Onay Kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             bb) Orijinal parça veya donanım: Bir aracın imalatçısı tarafından söz konusu aracın montajında kullanılacak parça veya donanımların imal edilmesi amacıyla sağlanan özellikler ve imalat standartlarına uygun olarak imal edilen, aynı imalat bandında imal edilen parça veya donanımı da kapsayan, aksi kanıtlanmadığı sürece parça imalatçısının, bu parçaların kalite açısından söz konusu aracın montajında kullanılacak aksamla aynı düzeyde ve araç imalatçısı tarafından belirlenen özellikler ve imalat standartlarına uygun olarak imal edilmiş olduğunu tasdik etmesi halinde, söz konusu parçaların orijinal parçalar olduğu kabul edilen parça veya donanımı,

             cc) Römork: Kendinden tahrikli olmayan, motorlu bir araç tarafından çekilmek üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş tekerlekli bir aracı,

             çç) Sanal test yöntemi: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin belli bir düzenleyici mevzuatın teknik şartlarını sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak amacıyla yapılan hesapları içeren ve testlerle ilgili çalışmalarda, fiziksel bir aracın, sistemin, aksamın veya ayrı teknik ünitenin mevcut olmasını gerektirmeyen bilgisayar benzetimlerini,

             dd) Seri sonu araç:Yürürlüğe giren yeni teknik şartlara göre onaylanmadığı için  tescil edilmesi, satılması veya hizmete girmesi mümkün olmayan stoktaki araçların bir kısmını oluşturan aracı,

             ee) Sistem: Bir araçta bir veya birkaç özel işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ve herhangi bir düzenleyici mevzuatın şartlarına tabi olan tertibat grubunu,

             ff) Tam araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik hüküm ve şartlarını karşılamak için herhangi bir şekilde tamamlanması gerekmeyen aracı,

             gg) Tamamlanmamış araç: Bu Yönetmeliğin ilgili teknik hüküm ve şartlarını karşılamak için en az bir aşamadan daha geçmesi gereken herhangi bir aracı,

             ğğ) Tamamlanmış araç: Çok aşamalı tip onayı sürecinin sonunda ortaya çıkan, bu Yönetmeliğin ilgili teknik şartlarını karşılayan bir aracı,

             hh) Tek aşamalı tip onayı: Bir aracın tek bir işlemde bir bütün olarak onaylandığı bir tip onayı işlemini,

             ıı) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

             ii) Temel araç: Çok aşamalı bir tip onayı sürecinin başlangıç aşamasında kullanılan herhangi bir aracı,

             jj) Tip onayı: Bir onay kuruluşunun bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili idari hüküm ve teknik şartları sağladığını gösteren onaylama işlemini,

             kk) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun belli bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildiren belgeyi,

             ll) Ulusal tip onayı: Ulusal mevzuatta hüküm altına alınan ve geçerliliği ülke sınırlarıyla sınırlı olan bir tip onayı işlemini,

             mm) Uygunluk belgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IX’da belirtilen imalatçı tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğe uygun olarak onay verilmiş bir seri tipine ait bir aracın, imal edildiği dönemde yürürlükte olan bütün düzenleyici mevzuata uygun olduğunu teyit eden belgeyi,

             nn) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyi,

             oo) Yetkili kuruluş: Bir onay kuruluşunu, atanmış bir kuruluşu veya onlar adına hareket eden bir akreditasyon kurumunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

             Onay Kuruluşunun yükümlülükleri

             MADDE 4 – (1) Onay Kuruluşu, onay başvurusunda bulunan imalatçıların bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklere uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

             (2) Onay Kuruluşu sadece bu Yönetmeliğin şartlarına uyan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelere onay verir.

             (3) Onay Kuruluşu, sadece bu Yönetmeliğin şartlarına uyan araçların tesciline, satışına veya hizmete girmesine, aksam ve ayrı teknik ünitelerin satışına veya hizmete girmesine izin verir. Bu Yönetmeliğin şartlarını sağlayan, Yönetmelik kapsamındaki araçlar, aksam veya ayrı teknik ünitelerin yapıları ve işleyiş özelliklerine ilişkin gerekçelerle, tescili, satışı veya hizmete girmesi ya da trafiğe çıkması yasaklanamaz, sınırlanamaz veya engellenemez.

             (4) Onay Kuruluşu, onayla ilgili hususlarda yetkili kuruluşlarını oluşturur veya atamasını yapar ve 43 üncü maddeye göre Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bu kuruluş veya atamayı bildirir. Bu bildirimde, yetkili kuruluşların adı, adresi,  elektronik posta adresi ve sorumluluk alanları belirtilir.

         &

 

Martoy Yönetmeliğini İlgilendiren Hizmetler

araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi

araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi

araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi

araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesiotobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otootobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otootobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otootobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otootobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minbüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüs projesi, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse çevirme, otobüsü minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat proje, otobüs minibüse çevirme, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse tadilat, otobüsten minibüse çevirme, otobüsten minibüse proje, otobüsten minibüse tadilat projeleri, oto